Przedsprzedaż! 🚀 Dołącz i zdaj maturę 2024!

Regulamin

Regulamin obowiązujący od 11.10.2023r.

Sklep internetowy działający pod adresem www.platformamaturzysty.pl prowadzony jest przez POLSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA I EDUKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 39, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000939423, NIP: 9372740028, REGON: 5206833500, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł w całości opłacony, zwana dalej „Sprzedawcą”.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
- pod numerami telefonu: +48 798-653-913 (godziny pracy Sklepu 10-18 w dni robocze, opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient),
- korzystając z adresu poczty elektronicznej – biuro@platformamaturzysty.pl,

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ustala się następujące znaczenie dla słów:

a. REGULAMIN – niniejszy regulamin,

b. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym,

c. PRZEDSIĘBIORCA O UPRAWNIENIACH KONSUMENTA – osoba fizyczna posiadająca status przedsiębiorcy, wpisana do rejestru CEIDG, dokonująca Zamówienia w ramach swojej działalności gospodarczej, jednak bez związku z zawodowym charakterem tej działalności. Status ten dotyczy wyłącznie klientów mających miejsce dostawy lub siedzibę w Polsce.

d. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

e. PRODUKT – rzecz ruchoma lub usługa, tak fizyczna, jak i treść cyfrowa, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży,

f. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu,

g. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.platformamaturzysty.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie,

h. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż Produktów aktualnie znajdujących się w asortymencie oraz umożliwienie Klientowi składania Zamówień na oferowane produkty poprzez stronę internetową. Korzystanie z tej usługi możliwe jest po rejestracji i zalogowaniu się Klienta w Sklepie lub poprzez prawidłowo wypełniony formularz Zamówienia bez konieczności logowania się. Sklep umożliwia bezpłatne przeglądanie asortymentu Sklepu na stronach produktowych.

3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym Zamówienie jako kupującym a Sklepem jako Sprzedawcą.

4. Każdy Klient dokonujący zakupu Produktów oferowanych przez Sklep jest obowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

§ 2 WARUNKI TECHNICZNE SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług Sklepu:
a) podłączenie do Internetu,
b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka,
c) aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,
d) włączona obsługa Cookies i Java Script
e) program do odczytu plików formatu PDF.

2. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Sklep nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i przebieg procedury składania Zamówienia.

3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z treści cyfrowych dostępnych w ofercie Sklepu:
a) podłączenie do Internetu,
b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka,
c) aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej,
d) włączona obsługa Cookies i Java Script,
e) program do odczytu plików formatu PDF,
f) procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy),
g) 2 GB pamięci RAM (zalecane 4 GB lub więcej),
h) system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), względnie: Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux lub ChromeOS.

4. Dokonując zakupu, Klient oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że używając sprzętu lub oprogramowania nie spełniającego wskazanych tam wymagań może uniemożliwić lub znacznie utrudnić korzystanie z zakupionej treści cyfrowej.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w tym w opiniach do Produktów.

6. Sklep zapewnia, że wszelkie opinie dotyczące Produktów oferowanych w Sklepie pochodzą wyłącznie od Klientów, którzy dokonali zakupu danego Produktu. W tym celu Sklep ograniczą dostęp do formularza wystawienia oceny i opinii o Produkcie tylko do Klientów, którzy posiadają aktywne konto klienta w ramach Sklepu i na którym zarejestrowano zakup danego Produktu w historii Zamówień. Dostęp do formularza oceny mają także ci Klienci, którzy dokonali zakupu Produktu bez rejestracji. Tacy Klienci otrzymują dostęp do formularzu wystawienia opinii po zakończeniu wydarzenia lub kursu, w ramach którego maja możliwość wystawić ocenę za pomocą gwiazdek (im więcej tym lepsza ocena) lub w formie tekstowej.

7. Klient może dokonać subskrypcji newsletteru Sklepu, czyli cyklicznej wysyłki informacji o produktach i usługach Sklepu. Aby zapisać się na newsletter Klient wpisuje swój adres e-mail w formularzu newsletter znajdującym się na stronie internetowej Sklepu, jednocześnie potwierdzając zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu i kierowanie na podany e-mail treści promocyjnych. Z newsletteru można zrezygnować w każdej chwili, a w tym celu Klient jest proszony o przekazanie oświadczenia o rezygnacji poprzez kliknięcie w wybrany linku rezygnacji w wiadomości e-mail dostarczanej z newsletterem.

§ 3 ZAMÓWIENIA

1. Informacje o dostępnym asortymencie w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Poniższe postanowienia stanowią ogólny schemat dokonywania zakupu w ramach Sklepu. Sklep zastrzega, że w przypadku konkretnych grup produktów sposób zakupu, zapłaty i cech świadczenia mogą się różnić co opisano poniżej w odpowiednich sekcjach niniejszego Regulaminu.

3. Klient, składając Zamówienie, składa zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Produktów w Sklepie. Proces zamawiania Produktu rozpoczyna się potwierdzeniem cech świadczenia poprzez Stronę produktową. Klient informowany jest o dostępności Produktu, cenie i sposobach zapłaty. W celu dostarczenia produktu Klient zobowiązany jest do podania swoich danych adresowych. Przed złożeniem zamówienia (poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”) Klient potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Zamówienia.

4. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu zaproszenia, o którym mowa powyżej. Jeżeli przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia (przycisk „Zamawiam i płacę”) Klient zakończy korzystanie z danej usługi i opuści Sklep, umowa nie zostanie zawarta.

5. Klient dokonujący zakupu jako przedsiębiorca, w celu uzyskania stosownego dokumentu rozliczeniowego, zobowiązany jest złożyć do Sklepu zapytanie w tej sprawie z podaniem NIP, po dokonaniu zakupu. W przypadku braku uczynienia powyższego przyjmuje się, że kupuje jako Konsument.

6. Ocena czy Klient będący przedsiębiorcą wpisanym do rejestru CEIDG ma status Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta jest dokonywana przez Sklep w stosunku do indywidualnego przypadku oraz w oparciu o ewentualne oświadczenia Klienta.

7. W celu złożenia Zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać wyboru, spośród dostępnych w Sklepie: zamawianych produktów, sposobu płatności.. Wybór dokonywany jest przez: wybranie produktu i dodanie go do koszyka.

8. Klient może wybrać nieograniczoną ilość produktów do Zamówienia spośród ilości danego Produktu dostępnego dla Zamówień, a w po przejściu do Koszyka otrzyma podsumowanie wybranych Produktów. Jeżeli ilość Produktów jest ograniczona, Sklep zaznacza taką informację na stronie produktowej.

9. W przypadku niedostępności Produktów objętych Zamówieniem i braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od daty złożenia Zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo zadecydować, czy wyraża zgodę na realizację Zamówienia w okresie zaproponowanym przez Sklep czy od umowy odstępuje. W przypadku braku możliwości realizacji części Zamówienia, o którym mowa powyżej, Klient jest informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma możliwość dokonania wyboru pomiędzy:
a) częściową realizacją - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie Zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych Produktów;
b) anulowania całości Zamówienia (odstąpienie).
W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi wpłaconą tytułem ceny kwotę. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia lub rejestracyjnym. W razie niepodjęcia żadnej decyzji w ciągu 7 (siedmiu) dni od powiadomienia, Zamówienie zostanie anulowane w części Produktów niedostępnych.

§ 4 TREŚCI CYFROWE

1. Sklep w ramach swojej oferty oferuje treści cyfrowych w postaci m.in. ebooków i innych mediów niezapisanych na nośniku fizycznym.

2. Uzyskanie dostępu do treści cyfrowych z asortymentu Sklepu odbywa się w sposób identyczny do tego obowiązującego w przypadku innych Produktów, tj. Klient wybiera interesującą go treść i dodaje ją do koszyka.

3. Sklep ma obowiązek dostarczyć usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy chyba, że strony ustaliły inne warunki. Dostawa treści elektronicznych odbywa się niezwłocznie drogą elektroniczną po potwierdzeniu złożenia Zamówienia poprzez przesłanie danej treści do Klienta za pomocą odblokowania dostępu do treści na koncie Klienta na stronie nauka.platformamaturzysty.pl.

§ 5 UDZIAŁ W KURSACH/WYDARZENIACH

1. Sklep oświadcza, że wszystkie kursy dostępne na stronie www.platformamaturzysty.pl sprzedawane są w ramach przekazania dostępu Klientowi do nabywanego kursu do dnia 31.05.2024r. Po tym czasie dostęp do kursu wygasa, a Sklep zachowuje prawo do zmiany oferty. Po 31.05.2024r. konta Klientów zostaną anulowane a dostęp do zakupionych produktów zostanie wstrzymany.

2. Klient nabywa udział poprzez dodanie go do Koszyka, wybranie metody płatności i następnie uiszczenie ceny. Po zaksięgowaniu płatności na rachunku Sklepu, Klient niezwłocznie otrzymuje potwierdzenie nabycia udziału w kursach organizowanym przez Sklep.

3. Liczba uczestników kursu może zostać przez Sklep ograniczona, o dostępności produktów informuje strona produktowa.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany terminu publikacji trefi w ramach kursów jeżeli: (1) nie zostanie zebrana minimalna ilość uczestników, (2) zaistnieje zdarzenie losowe uniemożliwiające organizację kursu. W przypadku wystąpienia takich okoliczności, Sklep zaproponuje inny termin kursu lub – w razie braku zgody na zmianę terminu przez Klienta niezwłocznie zwróci w całości wniesione opłaty.

5. Brak obecności Klienta na kursie lub konsultacjach prowadzonych w ramach kursów nie zwalnia z konieczności opłacenia 100% ceny udziału i nie uprawnia do zwrotu jakichkolwiek kwot uiszczonych.

6. Dokonując zakupu kursu organizowanego przez Sklep, Klient przyjmuje do wiadomości, że program danego kursu jest jedynie orientacyjny i może dojść do niewielkich zmian w toku zajęć. Brak pełnego wypełnienia programu danego kursu nie stanowi podstawy do reklamacji.

7. By uczestniczyć w kursie, uczestnik zobowiązany jest zalogować się na platformę nauka.platformamaturzysty.pl i postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach.

8. Logowanie na platformę nauka.platformamaturzysty.pl zabezpieczone przed rozpowszechnianiem. W przypadku jeśli system wykryje nieuprawnione przekazanie dostępu osobie trzeciej, system zablokuje możliwość dostępu do konta i zakupionych produktów. Taka blokada nie stanowi podstawy do reklamacji.

9. Jakiekolwiek nieuprawnione nagrywanie czy powielanie treści należących do Sklepu i ich następcze rozpowszechnianie bez pisemnej zgody Sklepu jest zabronione i skutkować będzie blokada konta wymienianą w punkcie 7. i podjęciem stosownych kroków prawnych. Za każde naruszenie tego typu na Klienta może być nałożona kara umowna w wysokości 10-kroności ceny brutto nabytego Produktu, z prawem dochodzenia odszkodowania przewyższającego.

§ 7 CENA PRODUKTÓW ORAZ FORMY PŁATNOŚCI

1. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu zawierają podatek VAT. Cena może zawierać w sobie indywidualnie naliczoną zniżkę lub rabat, przydzielony Klientowi w sposób zautomatyzowany – informacja o tym zamieszczona jest w podsumowaniu Zamówienia.

2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności za Produkty:

a) Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU - obsługę płatności prowadzi PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495, o kapitale zakładowym w wysokości 6.474.300,00 zł, opłaconym w całości; krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.

3. W razie dokonania Zamówienia a niezaksięgowania wpłaty na poczet tego Zamówienia w ciągu 24 godzin, Zamówienie zostaje anulowane. Po 24 godzinach od dokonania Zamówienia w przypadku braku zaksięgowania wpłaty Klient otrzyma na podany adres e-mail przypomnienie o wykonaniu płatności.

§ 8 KODY RABATOWE

1. Oprócz standardowego cennika Sklep oferuje rabaty, zniżki. Dokładny i aktualny wykaz dostępnych opcji dostępny jest na stronie internetowej Sklepu.

2. W celu skorzystania z któregoś z powyższych należy wskazać taką okoliczność podczas składania Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia skorzystanie z rabatów, zniżek czy voucherów nie jest możliwe.

§ 9 REKLAMACJE

1. Sklep jest zobowiązany do wydania Produktów bez wad i zrealizowania wszelkich usług zgodnie z zawartą Umową.

2. Sklep zobowiązany jest również do wydania Produktu zgodnie z umową.

3. Produkt jest zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności jego:

a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Produktów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.
c) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Produktów tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
d) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Produktów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Produktu tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu.

4. Sklep odpowiada za zgodność Produktu z umową przez okres 2 lat od dnia dokonania zakupu.

5. Klient może złożyć reklamację także wtedy, gdy niezgodność z umową powstała wskutek montażu Produktu przez Sklep lub na jego odpowiedzialność lub gdy niezgodność wynika z błędów w instrukcji użytkownika.

6. W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego Produktu, w szczególności przez niemożność uzyskania do niego dostępu, Klient może według swojego wyboru, skorzystać z uprawnień gwarancyjnych, o ile została udzielona gwarancja oraz z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące z tytułu rękojmi są uprawnieniami od siebie niezależnymi.

7. W przypadku stwierdzenia wadliwości dostarczonego produktu lub świadczonych usług, Klient może złożyć reklamację i poinformować Sklep o zaobserwowanych nieprawidłowościach, udokumentować nieprawidłowości celem dokonania weryfikacji zastrzeżeń oraz wskazać, czy domaga się naprawy lub doprowadzenia Produktu do stanu zgodności z umową. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Sklepu.

8. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami oraz Przedsiębiorcami o uprawnieniach konsumenta, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi i/lub odpowiedzialności kontraktowej za świadczone usługi. Jest ona wyłączona w stosunku do Klienta o pozostałym statusie.

9. Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, zajmie stanowisko co do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Sklep niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

10. W pierwszej kolejności Konsument może zwrócić się do Sklepu z żądaniem naprawy lub wymiany Produktu na nowy.

11. Jeżeli Sklep:
• odmówił naprawy lub wymiany Produktu, lub nie doprowadził go do stanu zgodności z umową;
• wada występuje pomimo prób jej usunięcia;
• wada Produktu jest zbyt istotna, by Produkt dało się naprawić;
• Sklep oświadczył Klientowi lub z okoliczności wynika, że nie uda się doprowadzić Produktu do stanu zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych kosztów.
W takim przypadku Klient może domagać się obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy.

12. Jeśli dokonano wyboru odstąpienia od umowy, wszystkie dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostawy, zostaną mu zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Klienta o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Sklep. Zwrot płatności dokonanych kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność, chyba, że Klient w sposób wyraźny złoży przed dokonaniem zwrotu inną dyspozycję zwrotu niegenerującą dla niego dodatkowych kosztów.

13. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Sklepem a Klientem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl. Ponadto pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Prawo takie nie przysługuje Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta.

§ 10 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku umów o świadczenie usług udziału w wydarzeniach/szkoleniach.

2. W przypadku Produktów będących dostępami do platform edukacyjnych, prawo Konsumenta lub Przedsiębiorcy o uprawnieniach konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje, na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta jeżeli przedmiotem Zamówienia jest umowa:
• o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
• w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
• o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 obowiązek wydania dokumentu umowy i potwierdzenia uzyskania zgody ust. 1 i 2 albo art. 21 potwierdzenie zawarcia umowy na odległość ust. 1.

§ 11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klientów przez Sprzedającego znajdują się w Polityce prywatności i cookies zamieszczonej na Stronie Internetowej Sklepu.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Na każdy sprzedany przez Sklep Produkt przesyłane jest potwierdzenie dokonania zakupu, ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, za pomocą wiadomości e-mail, na adres podany w ramach składania Zamówienia.

2. Prawem właściwym jest prawo polskie. Spory wynikłe pomiędzy Klientem a Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do Konsumentów spory te będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi będzie interpretowany. Niniejszy Regulamin nie ogranicza żadnych praw Konsumentów do ochrony, które mogą użytkownikowi przysługiwać zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w kraju jego zamieszkania.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu przez ogłoszenie na Stronie Internetowej. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

Najczęściej zadawane pytania.

Jakie zagadnienia są omawiane w ramach kursu?

W kursach omawiamy kluczowe zagadnienia do egzaminu maturalnego 2024 zgodnie z podstawą programową CKE. Skupimy się również na rozwiązywaniu typowych zadań maturalnych tak, aby nic nie zaskoczyło Cię podczas rozwiązywania arkusza. Szczegółowy harmonogram zajęć znajdziesz na stronie każdego kursu.

Czy kursy dostępne na Platformie Maturzysty są zgodne z aktualną podstawą programową?

Tak, wszystkie kursy dostępne na Platformie Maturzysty są zgodne z wymaganiami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na rok 2024.

Kto prowadzi kursy na Platformie Maturzysty?

Kursy na Platformie Maturzysty przygotowują oraz prowadzą profesjonalni nauczyciele, wieloletni korepetytorzy oraz egzaminatorzy maturalni. Szczegóły o prowadzących znajdziesz na stronie każdego kursu.

Czy mogę skontaktować się bezpośrednio z nauczycielem prowadzącym mój kurs?

Tak! Ucząc się razem z nami możesz skontaktować się z nauczycielem w ramach zaplanowanych konsultacji na żywo. Dołącz do spotkania na żywo ze swoim nauczycielem prowadzącym i poproś o wyjaśnienie nurtujących Cię kwestii.

Czy mogę zobaczyć próbkę materiałów przed zakupem kursu?

Tak. Załóż darmowe konto 
TUTAJ
 i sprawdź jak wyglądają nasze kursy po zalogowaniu!

Jak długo mam dostęp do kursu?

Kursy i wszystkie materiały dostępne na Platformie Maturzysty są dostępne do 31 maja 2024.

Jak często odbywają się konsultacje na żywo?

Konsultacje LIVE z nauczycielem odbywają się regularnie raz w miesiącu. Jednak, jeśli potrzebujesz pomocy wcześniej do Twojej dyspozycji jest Grupa Wsparcia oraz możliwość zostawienia komentarza w każdej lekcji.

Czy konsultacje są nagrywane i czy mogę je obejrzeć później?

Tak, konsultacje LIVE są nagrywane i możesz do nich wrócić. Zapis z wydarzenia będzie dla Ciebie dostępny na Platformie Maturzysty po zalogowaniu się.

Czy na konsultacje muszę się zapisać?

Nie. Wszystkie konsultacje LIVE dostępne są dla uczestników kursu w zakładce "Konsultacje" po zalogowaniu się na Platformę Maturzysty.

Jak mogę dołączyć do grupy wsparcia?

Grupa wsparcia to społeczność maturzystów, którzy chcą pomagać sobie nawzajem w przygotowaniach do matury 2024. Grupa wsparcia jest dla Ciebie dostępna od razu po zapisaniu się na kurs.

Czy kurs jest dostępny na urządzeniach mobilnych?

Tak, możesz uczyć się z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu. Komputer, laptop, tablet, telefon - uczysz się, jak chcesz, kiedy chcesz i gdzie chcesz!

Czym różni się ten kurs od innych dostępnych na rynku?

Platforma Maturzysty to nie tylko nagrane lekcje wideo! Ucząc się razem z nami masz kontakt z nauczycielem w ramach zaplanowanych konsultacji na żywo. Możesz spotkać się ze swoim nauczycielem online i poprosić o wyjaśnienie nurtujących Cię kwestii dotyczących Twojego kursu - na pewno nie pozostawimy Cię bez odpowiedzi!

Dodatkowo do Twojej dyspozycji jest zamknięta grupa wsparcia, gdzie możesz komunikować się z innymi maturzystami, wymieniać się notatkami oraz prosić o pomoc.
Platformie Maturzysty wraz z całym swoim zespołem dba o Ciebie w kluczowych momentach Twoich przygotowań do matury. Tuż przed egzaminem maturalnym 2024 organizujemy dla Ciebie specjalne wydarzenie – Odprawę Maturalną, czyli spotkanie LIVE z Twoim nauczycielem. To doskonała okazja do podsumowania roku nauki, otrzymania dodatkowej dawki motywacji i ciepłych słów wsparcia.

Nawet po zakończeniu egzaminu maturalnego nadal możesz na nas liczyć! Organizujemy spotkania LIVE, na których omawiamy arkusze egzaminacyjne krok po kroku.

Platforma Maturzysty to nie tylko dostęp do lekcji wideo. To pełne wsparcie, interakcja i rozwiązywanie maturalnych wątpliwości z profesjonalnymi nauczycielami.

Co zrobić, jeśli napotkam problemy techniczne podczas korzystania z kursu?

Napisz do nas na biuro@platformamaturzysty.pl. Pomożemy!

Kontakt

Pracujemy od poniedziałku do piątku,
od 10:00 do 17:00.
Zaloguj się
envelopephone-handset